Saturday, July 22, 2017

ქართული არმიის მომავალი 4 წლის ფინანსური ხარჯები და ტრანსფორმაციის გეგმები


თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული „თეთრი წიგნი“ გამოაქვეყნა, რომელიც ქართული არმიის განვითარების, ტრანსფორმაციისა და დასავლეთ პარტნიორებთან იონტეგრირების გაუმჯობესების გეგმებს ასახავს, დოკუმენტში ასევე საუბარია თავდაცვის ბიუჯეტის პრიორიტეტულ გადანაწილებაზე და ხარჯების ცვლის შესახებ.
P.S. ტექსტში წითელი კურსივი ჩემია!!!

შესავალი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს „თეთრეი წიგნი“ უწყებრივი დონის კონცეპტუალური დოკუმენტია, რომელის ეფუძნება ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტებით გაწერილ ღირებულებებს, ინტერესებს, საფრთხეებს და განსაზღვრავს ტავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების (სშძ) სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და ამოცანებს 2017-2020 წლებისთვის.

დოკუმენტი მიზნად ისახავს ძლიერი და ეფექტური თავდაცვის უწყების და თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებას, რომელსაც ხელეწიფება არსებულ საფრთხეებზე რეაგირება და ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის დაცვა.

„თეთრი წიგნი“ ასევე მოიცავს „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020-ის“ (თსმ) პროცესში განხორციელებულ ძალათა ოპტიმიზაციის შედეგებს, დოკუმენტში ჩამოყალიბებულ რეკომენდაციებს და განსაზღვრავს იმ ღონისძიებათა პაკეტს, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაციის, „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომისა და საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების წარმატებით განხორციელებისათვის.  

კომპლექსური და დინამიური უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა პარტნიორი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება და „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020“ დოკუმენტში წარმოადგინა „ტოტალური ტავდაცვის“ პრინციპი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო რესურსების ფართო და კოორდინირებულ გამოყენებას. „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის განხორციელება მოითხოვს სამოქალაქო ტავდაცვის სისტემის დანერგვას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვიტარებასა და რეზერვისა და მობილიზაციის ეფექტიანი სისტემის შექმნას.


წიგნში გაანალიზირებული ხუთი სტრატეგიული მიმართულება:

1. სტრატეგიული მართვა 
2017-2020 წლების ღონისძიებები:
 • ეროვნული უსაფრთხოების მიმოხილვის პროცესი
 • უწყებათაშორისი კოორდინაციის მექანიზმების (ამოცანებისა და ღონისძიებების) დახვეწა
 • ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა
 • წვრთნების ჩატარება სტრატეგიულ დონეზე უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის მიზნით
 • საინფორმაციო სივრცეში თანამშრომლობის მექანიზმების დახვეწა


2. შეიარაღებული ძალების ოპტიმიზაცია
2017-2020 წლების ღონისძიებები:
 • ძალათა მართვის სისტემა
 • თავდაცვის რესურსების მართვის სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია
 • რეზერვის და მობილიზაციის ახალი სისტემის ჩამოყალიბება.

ეს ბოლო მუხლი საკმაოდ საინტერესოა და იმედის მომცემად გამოიყურება, კერძოდ:
„ტოტალური თავდაცვის“ პრინციპის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ეფექტური რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემა. ამ მიმართულებით დაგეგმილია არსებული კოცეფციის გადახედვა, განახლება და დამტკიცება. კოცეფცია წარმოადგენს სამხედრო რეზერვის გენერირებისა და სწრაფი მობილიზების საფუძველს. დოკუმენტი უზრუნველყოფს რეზერვის სისტემის მაქსიმალურად მარტივ და მოქნილ ორგანიზებას, მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების თავდაცვისთვის და მართვისა და კონტროლის ტავსებადობას შეიარაღებულ ძალებთან. კოცეფცია ითვალისწინებს სამკომპონენტიანი რეზერვის სისტემის შემოღებას (შეიარაღებული ძალების, ტერიტორიული და სპეციალისტების რეზერვი) შეიარაღებული ძალების მხარდასაჭერად. დოკუმენტის პროექტი საზოგადოებას მიმდინარე წელს წარედგინება, 2918 წელს კი დაგეგმილია საპილოტე პროგრამის ამუშავება.
3. შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა (რადგანაც ეს პუნქტიც საკმაოდ საინტერესოა მისი მთლიანად კოპირება მოვახდინე)
შეზღუდული რესურსების გათვალისწინებით, შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის დონის ამაღლების მიზნით, უპირატესობა მიენიჭება შემდგომი კომპონენტების გაუმჯობესებას: სამანევრო (ქვეითი, მექანიზირებული ქვეითი და ჯავშანსატანკო); საჰაერო თავდაცვა, ჯავშანსაწინააღმდეგო, სამხედრო-საინჟინრო (კონტრმობილურობა), არტილერია და სადაზვერვო სისტემები.

2017-2020 წლის ღონისძიებები:
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურის თვისობრივი გაუმჯობესება: 
შეიარაღებულ ძალებში გაწვეული წვევამდელები გაივლიან სრულფასოვან საწყის საბრძოლო მომზადებას, რაც ხელს შეუწყობს მათ ჩამოყალიბებას სრულყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებად. განახლებული სავალდებულო სამხედრო სამსახური უზრუნველყოფს ხარჯების ეკონომიურობას, წვევამდელების სისტემით პროფესიული კომპონენტის მხარდაჭერას და მეტი პერსონალის მომზადებას, როგორც რეზერვისთვის, ისე საკონტრაქტო-სამხედრო სამსახურისთვის.
 • ქვედანაყოფების სტატუსისა და შეფასების ანგარიშების სისტემა (USERS):  
განახლდება არსებული შეფასების სისტემის კრიტერიუმები, როგორიცაა: პერსონალი, წვრთნა და შენარჩუნება.
 • „საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა“ 
სამინისტროს ხელმძღვანელობა სრულიად აანალიზებს, რომ აშშ-ის მხარდაჭერით ინიცირებული პროგრამა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისა და თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს. შესაბამისად, ტავდაცვის სამინისტრო მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს ამ პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტურ შესრულებას და მათ რესურსობრივ (საფინანსო-საბიუჯეტო) უზრუნველყოფას.
4. ინსტიტუციური განვითარება
 • 2017-2020 წლების ღონისძიებები:
 • სამხედრო კარიერის მართვის სისტემის გაუმჯობესება
 • სამოქალაქო პერსონალის მართვის სისტემის განვითარება
 • დაზვერვის სისტემის ტრანსფორმაციის გეგმა
 • წვრთნების ხარისხის გაუმჯობესება
 • პროფესიული სამხედრო განათლების გაუმჯობესება
 • სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 • საერთო-საჯარისო მომზადების ცენტრი
 • თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIB)
 • ლოგისტიკური მხარდაჭერა
 • თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების სოციალური და სამედიცინო მომსახურება
 • ინფორმაციული სისტემები/კიბერუსაფრთხოება
 • რესურსების მართვა და ანგარიშგება


5. მრავალმხრივი და ორმხრივი თანამშრომლობა

*********************************************************************************
ბიუჯეტი
2017 წელს შეიარაღების შესყიდვაზე დაიხარჯება ბიუჯეტის 4,1%, რაც 27 470 000 ლარს უდრის. 2020 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 8,5%-მდე გაიზრდება და 61 200 000 ლარს გაუტოლდება (დაგეგმილია 2 მაგი ზრდა). 2020 წლისთვის შემცირდება ხარჯები პერსონალზე და კვლევასა და განვითარებაზე (6 და 1 პროცენტით შესაბამისად), ხოლო 1,8% გაიზრდება მშენებლობისა ხარჯები. 

თავდაცვის სამინისტრო მომავალი ოთხი წლის ბიუჯეტის განაწილების გეგმა

წყარო:

ჩეხეთი ახალ ქსმ-ს ეძებს

ჩეხეთის არმია ახალი ქსმ-ის არჩევის მიზნით კანდიდატებს არბენინებს. ტესტებში ოთხი კანდიდატი მონაწილეობს, ესენია:
 • PSM Puma
 • Rheinmetall Lynx KF31
 • BAE Systems CV90 და CV90 Armadilio
 • GDELS ASCODPSM Puma

BAE Systems CV90 და CV90 Armadilio

GDELS ASCOD

Rheinmetall Lynx KF3

ბევრი ფოტოები გამოცდებიდან:

ბრიფინგი „ღირსეული პარტნიორი 2017“-ის დაწყებასთან დაკავშირებით

თავდაცვის მინისტრის ბრიფინგი „ღირსეული პარტნიორი 2017“-ის დაწყებასთან დაკავშირებით
დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ მრავალეროვნული სწავლება „ღირსეული პარტნიორი 2017“-ის შესახებ სპეციალური ბრიფინგი არმიჰოლში წარადგინა.
თავდაცვის მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა წვრთნებში მონაწილე ქვეყნების შესახებ და ამ სწავლების სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. თავდაცვის მინისტრის ბრიფინგის შემდეგ სწავლების ხელმძღვანელმა, სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდალმა, პოლკოვნიკმა შავლეგო ტაბატაძემ სწავლების მიმდინარეობისა და წვრთნებში წარმოდგენილი ტექნიკის შესახებ დეტალური პრეზენტაცია წარმოადგინა.
თავდაცვის მინისტრის ბრიფინგს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
შეხვედრაზე ასევე, იმყოფებოდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილეები, პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა და ბრიგადის გენერალი შალვა ჯაბახიძე.
„ღირსეული პარტნიორი 2017“ ოფიციალურად 30 ივლისს ვაზიანის აეროდრომზე გაიხსნება და სწავლების აქტიური ფაზა 12 აგვისტოს, ვაზიანის მე-11 სასროლეთზე საჩვენებელი წვრთნით დასრულდება.
დაწყებულია სწავლებაში მონაწილე ქვეყნების პირადი შემადგენლობისა და ტექნიკის საქართველოში ეტაპობრივად ჩამოსვლა. ძირითადი კონტინგენტის გადმოსროლა 25 ივლისიდან განხორციელდება. ფოთის პორტში უკვე შემოვიდა წვრთნაში მონაწილე სამხედრო ტექნიკა და დასავლეთიდან აღმოსავლეთში გადაადგილდება.
,,ღირსეული პარტნიორი 2017“ აშშ-ის ევროპული სარდლობის შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე სწავლებების ციკლის ნაწილია, რომელიც 7 ქვეყნის ტერიტორიაზე ტარდება. ამჟამად მიმდინარეობს საერთაშორისო სწავლებები ,,SABER GUARDIAN 2017“ ბულგარეთში, რუმინეთსა და უნგრეთში, ხოლო ,,SEE BREEZE” - უკრაინაში.
სწავლებებში სულ 50 000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთი ქვეითი ასეულის და ერთი ოცეულის შემადგენლობითაა ჩართული. ამ სწავლებების გაგრძელებაა ,,NOBLE PARTNER 2017“.
„ღირსეული პარტნიორი 2017“ საქართველოში წელს უკვე მესამედ ტარდება და მიზნად სტაბილურობის, თავდაცვითი და შეტევით ოპერაციებში უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას, ასევე აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის, საქართველოს და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთთავსებადობის ამაღლებას, ნატოს რეაგირების ძალების (NRF) საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდას და NRF-ში მონაწილე დანაყოფებს შორის ურთიერთთავსებადობის გაღრმავებას ისახავს.
სწავლება კომპლექსურია და მისი სცენარი ითვალისწინებს სამეთაურო-საშტაბო და საველე სწავლებებს საბრძოლო სროლებით, სამანევრო და საბრძოლო მხარდამჭერი ელემენტების ურთიერთქმედებას თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებში, მათ შორის აერომობილური ელემენტების გამოყენებასაც. სცენარი განკუთვნილია ბრიგადისა და უფრო დაბალი (ოცეულის ჩათვლით) დონის ქვედანაყოფებისთვის თავდაცვითი და შეტევითი ოპერაციებისას გადაწყვეტილების მისაღებად მართვისა და კონტროლის სავარჯიშოებისთვის.
,,ღირსეული პარტნიორი 2017“ საქართველოში პირველად 2015 წელს ჩატარდა, მასშტაბები გაიზარდა და წელს მასში ნატოს 5 წევრი და 3 პარტნიორი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები მონაწილეობს - აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, სლოვენია, თურქეთი, უკრაინა, სომხეთი და საქართველო. სწავლებაში 2800-ზე მეტი სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. პირველად სწავლებაში გერმანული ჯავშანტრანსპორტიორი „ბოქსერი“ ჩაერთვება. წვრთნაში წარმოდგენილი იქნება ასევე, ამერიკული ტანკები „აბრამსები“, ქვეითთა საბრძოლო მანქანები „ბრედლი“ და „სტრაიკერი“, ასევე C-130 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი.

წყარო:

Friday, July 21, 2017

ახალი რუსული უპილოტო საფრენი აპარატი "Орион-Э"

მოკოვში მიმდინარე ავიასალონ МАКС-ზე, ჯგუფ Кронштадт"-ის მიერ წარმოდგენილი იქნა საშუალო სიმაღლეზე ხანგრძლივმფრენი უპილოტო საფრენი აპარატი "Орион-Э". დღეისთვის ეს რუსეთში წარმოებული ერთადერთი ნორმალური ზომის უპილოტო საფრენი აპარატია. სხვა ყველა დანარჩენი ან მცირე ზომისაა, ან რუსული არაა ან კიდევ ჯერ არ დაფრინავს.

პრეზენტაციის შემდეგ გენდირექტორმა და გენკონსტრუქტორმა კითხვებზე უპასუხეს. მათი თქმით, შეკვეთის შემთხვევაში შესაძლებელია დამრტყმელი მოდიფიკაციის შექმნაც. არსებობს ამ უპილოტო საფრენი აპარატის მოდიფიკაციების, მათ შორის უფრო დიდი ზომის, 5 ტონიანი საფრენი აპარატრის შექმნის გეგმები. უპილოტო აპარატი უკვე დიდი ხანია დაფრინავს, ამჟამად მისი გამოცდები მიმდინარეობს.

პრეზენტაცია

კომპლექსის შემადგენლობაში შედის საფრენი აპარატი, ავტომატური აფრენისა და დაჯდომის სისტემა, მართვისა და მონაცემთა დამუშავების სახმელეთო პუნქტი, სააეროდრომო ტექნოლოგიური მოწყობილობები. სტენდზე მართვის სახმელეთო პუნქტი იყო გამოტანილი.
„Орион-Э“-ს დანიშნულებაა აწარმოოს საჰაერო პატრულირება, მიზანჩვენებითა და კორექტირებით მიზნების დაზვერვა, დარტყმების შედეგების შეფასება, ტოპოგრაფიული დაზვერვა. ამ მიზნებისთვის აპარატის აღჭურვილობის რამოდენიმე ვარიანტი არსებობს. 

სქრინები ვიდეოდან

რამოდენინე სქემატური გამოსახულება

მახასიათებლები

წყარო: